Vedtægter

VEDTÆGTER FOR HORSENS UDLEJERFORENING

§1 Foreningens navn og formål

Foreningens navn er ”Horsens Udlejerforening”.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser med hensyn til fast ejendom.
§2 Medlemmerne

Enhver, der ejer fast ejendom eller andelsbolig eller erhvervsmæssigt administrerer nævnte
ejendomme i Horsens og oplands kommuner kan optages som medlem, enkeltvis eller gruppevis
efter bestyrelsens bestemmelse, ved indmeldelse til foreningen.

Nye medlemmer betaler første års kontingent efter bestyrelsens bestemmelse.

Bestyrelsen kan efter sit frie skøn nægte optagelse.

Udmeldelse af foreningen må ske skriftligt til foreningen.

Et medlem kan udelukkes af foreningen, når vedkommende ikke inden en måned efter påkrav
har betalt sit kontingent.

Herudover kan bestyrelsen efter sit frie skøn udelukke et medlem med øjeblikkelig virkning.

Såfremt bestyrelsen har nægtet optagelse som medlem eller har udelukket et medlem af
foreningen, kan den pågældende indanke bestyrelsens afgørelse for den førstkommende
ordinære generalforsamling, hvor bestyrelsens beslutning for at være gyldig skal godkendes
med simpel stemmeflerhed blandt de tilstedeværende medlemmer.
§3 Kontingent fastsættes og betales årligt efter bestyrelsens bestemmelse.
§4 Bestyrelsen

Foreningens bestyrelse skal repræsentere foreningen.

Bestyrelsen skal efter generalforsamlingens bestemmelse bestå af fra 5 til 9 medlemmer, og
den råder over og er ansvarlig for foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne
og de beslutninger, som er vedtaget på generalforsamlingen.

Bestyrelsen drager omsorg for, at midlerne forvaltes på bedste måde.
§5 Bestyrelsens medlemmer vælges af generalforsamlingen for et tidsrum af 3 år, således at
ved hver generalforsamling er 1/3 af bestyrelsesmedlemmerne eller tilnærmelsesvis dette
antal på valg.

Et bestyrelsesmedlem må ikke være fyldt 70 år på valgtidspunktet, medmindre vedkommende
efter de hidtil gældende regler har fungeret som bestyrelsesmedlem efter det fyldte 70. år.

Genvalg kan finde sted.
§6 Bestyrelsens konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen er berettiget til at antage forretningsfører og anden lønnet medhjælp og til at aflønne bestyrelsesmedlemmer, der udfører arbejde for foreningen ud over det egentlige bestyrelsesarbejde.
§7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er tilstede.

På bestyrelsesmøder træffes beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed
er formandens stemme afgørende.
§8 Bestyrelsen kan vedtage at dele sig i udvalg til varetagelse af enkeltopgaver.
§9 Foreningen tegnes af et flertal af bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsen kan meddele prokura,
enkel eller kollektiv. Ved køb, afhændelse og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen
dog af den samlede bestyrelse.
§10 Formanden sammenkalder bestyrelsen, når han finder det fornødent, eller når 1/3 af bestyrelsesmedlemmerne
begærer det. For at et bestyrelsesmøde skal have gyldighed, må mindst
halvdelen af medlemmerne være til stede.

Ved bestyrelsesmøderne skal der udarbejdes et referat, der underskrives af de tilstedeværende
bestyrelsesmedlemmer.
§11 Regnskab

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Til at revidere foreningens regnskab vælges hvert år af generalforsamlingen en registreret
eller statsautoriseret revisor.

Genvalg kan finde sted.

Medlemmerne kan tidligst 1 uge forud for generalforsamlingen rekvirere regnskabet ved henvendelse
til foreningen.
§12 Generalforsamlingen

Den højeste myndighed i foreningens anliggender er hos generalforsamlingen, der ene kan
give, ophæve og forandre vedtægterne.
§13 Den ordinære generalforsamling afholdes i marts med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
3. Godkendelse af regnskab
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
5. Valg af revisor
6. Behandling af indkomne forslag
7. Eventuelt

Forslag fra medlemmer til generalforsamlingen skal afleveres til foreningens formand senest
4 uger efter regnskabsårets afslutning.
§14 Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter beslutning af bestyrelsen, eller når mindst
35 medlemmer skriftligt fremsætter anmodning derom med angivelse af forhandlingsemne. I
sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 3 uger efter modtagelsen af
den skriftlige anmodning.
§15 Alle generalforsamlinger indkaldes ved særskilt skriftlig meddelelse i form af brev, e-mail eller
anden tilsvarende orientering til de enkelte medlemmer senest 2 uger før generalforsamlingens
afholdelse.
§16 Afstemninger skal være skriftlige, når mindst l medlem eller dirigenten ønsker dette.

Vedtagelse sker, med undtagelse af hvad der er bestemt i stykke 3 og 4, med almindelig
stemmeflerhed blandt de mødte medlemmer.

Til forandring i disse vedtægter eller vedtagelse af nye vedtægter kræves, at mindst 2/3 af de
afgivne stemmer skal være for de fremsatte forslag.

Skulle der fremkomme forslag fra mindst 50 medlemmer om opløsning af foreningen, skal
dette udtrykkelig angives i indvarsling til en generalforsamling, hvor forslaget kun kan vedtages,
når mindst 3/4 af medlemmerne er til stede, og de 3/4 af de afgivne stemmer er for opløsningen.
Er et så stort antal medlemmer ikke til stede, indkaldes med 14 dages varsel en ny
generalforsamling, på hvilken der tages beslutning om opløsningen uden hensyn til antallet af
de mødte medlemmer, når de 3/4 af de afgivne stemmer er derfor.

Ved foreningens opløsning tilfalder foreningens formue Borgerlig Stiftelse eller, hvis denne
ikke eksisterer længere, tilsvarende institution i Horsens.

Disse vedtægter afløser de tidligere vedtægter for Horsens Grundejerforening (nu Horsens
Udlejerforening).Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 15. marts 2011.